ഉണ്ണി യേശു


ഉണ്ണി യേശു മറിയത്തിന്റെ ഇടതുകൈയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ മുഖം വലിയ ശാന്തത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ പ്രകാശവലയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുരിശ് പ്രസരിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിലെ അവതരണത്തിലെ പോലെ തന്നെ, അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ബലിയായാണ്കുട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് (ലൂക്കോസ് 2:22-40 കാണുക). അവന്റെ അമ്മയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, മറിയ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നു, വേദനയിൽ തളർന്നില്ല, മറിച്ച് ശക്തയും ധീരയുമാണ് (യോഹന്നാൻ 19:25 കാണുക).

മറിയം പല കാര്യങ്ങളിലും യേശുവിനെപ്പോലെയാണ്. അവൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദുഃഖം പങ്കിടുന്നു - അത് നമ്മുടെ ദുഃഖവും വേദനയും കൂടിയാണ് - അവൾ അത് സ്വന്തമാക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെ മാതാവായതിനാൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും അവൾ സന്തുഷ്ടയാണ്. വാസ്‌തവത്തിൽ, അവളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ പെയിന്റിംഗിൽ കുട്ടി തന്റെ അമ്മയെ സ്നേഹപൂർവ്വം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. അവൻ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അമ്മയാൽ ആശ്വസിക്കപ്പെടാനും ശ്രമിക്കുന്നു. യേശു എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും "അവരുടെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ" വിളിക്കുന്നു. (മത്തായി 16:24) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുരിശുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്... സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ? യേശുവിനെപ്പോലെ, നിങ്ങളുടെ കുരിശുകൾ നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അവ അമ്മയുടെ മേൽ ഇറക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെയും അമ്മയെയും നേരിട്ട് "അനുഗമിക്കുക"

പ്രാർത്ഥന


നിത്യ സഹായത്തിന്റെ കന്യകയേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ മഹത്തായ അടയാളവും രക്ഷകന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. പുതുക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരീസഹോദരന്മാരോട് ഐക്യദാർഢ്യത്തോടെ ഭാവിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുക. അങ്ങയുടെ പുത്രന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകണമേ. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും തുടക്കവും അവസാനവും യേശുവാണ് . ഈ ആദരണീയ ഐക്കണിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ശിശു യേശുവിനെപ്പോലെ, അമ്മയുടെ വലതു കൈ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ശക്തിയും നന്മയും അമ്മക്കുണ്ട്. ഈ നിമിഷം അമ്മയുടേതാണ്. എങ്കിൽ വരൂ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ. ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും പ്രത്യാശയും ആയിരിക്കണമേ. ആമേൻ.