മറിയത്തിന്‍റെ കൈകൾ


ഐക്കണിലെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപം മേരിയാണ്, പക്ഷേ മേരി പെയിന്റിംഗിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവല്ല. മറിച്ച് അമ്മയുടെയും മകന്റെയും കൈകൾ ചേരുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അമ്മയുടെ തുറന്ന വലതു കൈ യേശുവിന്റെ കൈകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അമ്മയുടെ ഓരോ വിരലുകളും ക്രിസ്തുവിലേക്കു ചൂണ്ടുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പുത്രനാണെന്ന് മേരി നമ്മോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ട് ഭയന്ന കുട്ടി സ്വയം അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവൾ കൈനീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ മേരിയുടെ കൈയിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, മേരി അവനെ തന്റെ കൈകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു, സ്നേഹത്തോടെ പിടിക്കുന്നു. അവളുടെ ഇടതു കൈ ക്രിസ്തുവിനെ ഉറച്ചു പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ദൈവമാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. അമ്മ നമ്മെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, യേശുവിനെ അവളുടെ അടുത്ത് കാണാം.

കുട്ടിക്കാലത്ത്, ഭീഷണിയോ ഭയമോ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി? നിങ്ങളുടെ അമ്മ, തീർച്ചയായും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അമ്മയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തി. മറിയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മീയ മാതാവാണ്, ഭയമോ ആവശ്യമോ തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് അമ്മയെ ആശ്രയിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്താണെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. മേരിയുടെ കൈകളിൽ വയ്ക്കുക, അമ്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഈ വലിയ ആവശ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചരണം നൽകാൻ അമ്മ തന്റെ മകനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുക. ഒരു നിമിഷം നിർത്തി, നിങ്ങൾ മേരിയുടെ കൈകൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കാണുക.

പ്രാർത്ഥന


നിത്യസഹായമാതാവേ , അമ്മ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അമ്മ രക്ഷകന്റെഅമ്മ മാത്രമല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും അമ്മയായി. അമ്മയുടെ സ്നേഹമുള്ള മക്കളായാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. ഞങ്ങളെ നോക്കുകയും ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ശിശുവായ യേശുവിനെ അങ്ങയുടെ സ്‌നേഹനിർഭരമായ കരങ്ങളാൽ പിടിച്ചതുപോലെ, ഞങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഓരോ നിമിഷവും അമ്മയായിരിക്കുക, കാരണം ശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ യുഗം തോറും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം, പ്രലോഭനസമയത്ത്, ഞങ്ങൾ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ്. പ്രിയ മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പും യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും സ്ഥിരോത്സാഹവും നിത്യസഹായ മാതാവേ, അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനുള്ള കൃപയും ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കണമേ. ആമേൻ