മറ്റം തീർത്ഥകേന്ദ്ര സ്മരണകൾ - (1938 - 2023)ഭൂപ്രകൃതിയാൽ മനോഹരമായ ഈ പ്രദേശത്തു അതിപുരാതനമായ ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഗുഹാസംസ്ക്കാരത്തിൽ തുടങ്ങി ശിലാസ്മാരകങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പുരാതന ദേവാലയങ്ങളുടെ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ ശാന്തിയുടേയും മത സൗഹാർദതയുടേയും വിളനിലമായി വളർന്ന ഒരു പഴയ ചരിത്രമാണത്. ആ പഴയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർവ്വജാതി മതസ്ഥർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചുകൊണ്ടും, നിരവധിഅത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റത്തിൽ നിത്യസഹായ മാതാവ് ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാതേജസ്സായി ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

 1. 1938 :

  The copy of the blessed picture of Our Lady of Perpetual Help was brought to Mattom by Fr Sebastian Vellanikkaran from Rome and it was placed in a carved rock on the hillock where the shrine is located and was blessed on 24th May
 2. 1939 :

  Nithya sahya matha sakyam Started on 13th May (First in India)
 3. 1957 :

  101 Steps to shrine grotto was constructed by V.Rev.Fr.George Vazhappilly
 4. 1966 :

  Foundation stone Laid by H.E.Rt.Rev.Dr.George Alappat on April 23
 5. 1968 :

  Road Construction & The new shrine constructed by vicar V.Rev.Fr.John Maliyekkal , Blessed by H.E.Rt.Rev.Dr.George Alappat on 28th April
 6. 1969 :

  Neeruva seen
 7. 1978 :

  Church bell tower constructed
 8. 1987 :

  Drinnking water facility Inagurated by Mar Joseph Kundukulam (Bishop of Trichur) on Dec-20
 9. 1988 :

  Road concreted by V.Rev.Fr.Jacob Chirayath with the help of V.Rev.Fr.John Maliyekkal & Inagurated by V.Rev.Fr.Antony Pellisseri on April 10.
  Declared as pilgrim centre by Mar Joseph Kundukulam (Bishop of Trichur)
 10. 2000 :

  Hall Construction
 11. 2006 :

  One way road constructed By Vicar V.Rev.Fr.Varghese Palathingal
 12. 2007 :

  Pictorial Cancellation (Dept.of Posts Govt of India)
 13. 2011 :

  Nithya Sahaya Matha Grotoo Renovated By V.Rev.Fr.Varghese Palathingal.
  Nithya Sahaya Matha Bhavan Constructed By V.Rev.Fr.Varghese Palathingal . Inagurated by Mar Jacob Thoomkuzhy (Archbishop Emeritus of Trichur) .Blessed by Mar Raphael Thattil (Auxiliary Bishop of Trichur). in the presense of Mar Paul Chittilappilly (on October 31)
 14. 2022 :

  Flag pole Installed by V.Rev.Fr. Shaju Ukken on Oct 31 . New LED Cross installed at the top of the shrine by V.Rev.Fr. Shaju Ukken on June 27.
 15. 2023 :

  Shrine Renovated By V.Rev.Fr.Shaju Ukken. Blessed by Mar Tony Neelankavil (Auxiliary Bishop of Trichur) on April 13.