മറിയത്തിന്‍റെ കണ്ണ്


നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ ചിത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ അമ്മ ശാന്തവും രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ളതുമാണ്. ബദാം ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ണുകൾ , നേർത്ത ഇരുണ്ട പുരികങ്ങൾ, ഇടുങ്ങിയ മൂക്ക്, ചുണ്ടുകൾ അമ്മയുടെ മുഖത്തെ സൗന്ദര്യവും ഗാംഭീര്യവും കാണിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ, ചെറുതായി അടച്ച്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടവും സഹതാപവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അമ്മയുടെ മകൻ സഹിക്കാൻ പോകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ അമ്മ കാണുന്നു.

അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ നേരെ നോക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നോക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവ ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു. അമ്മ തന്റെ മകനെ നോക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അമ്മയുടെ ദത്തെടുത്ത മക്കളായ ഞങ്ങളോട് സങ്കടകരമായ ആർദ്രതയോടെ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഭയത്തിലും സങ്കടങ്ങളിലും അമ്മ നമ്മോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്.

ഈ ഐക്കണിൽ മേരിയുടെ കണ്ണുകൾ വലുതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ വളർച്ചയിലും ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് . അവർ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കാണുകയും അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ, മേരിയുടെ ഈ മനോഹരമായ ചിത്രം നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ളത് അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ വായിക്കട്ടെ.

പ്രാർത്ഥന


നിത്യസഹായ മാതാവേ, അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും മരണവും ഓർക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ വാൾ തുളച്ചുകയറി. അമ്മ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ വരുന്നത്, അമ്മയുടെ മുറിവേറ്റ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഇടം കണ്ടെത്തുന്നു. എന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേൾക്കാൻ ഞാൻ അമ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, (നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം സൂചിപ്പിക്കുക). കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മാതാവേ, അമ്മയല്ലെങ്കിൽഎന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരോടാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? മരണാസന്നനായ യേശുവിനെ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ, പുത്രന്റെ കീഴടങ്ങലിന്റെ നിലവിളിയോടെ "അതെ" എന്ന് അമ്മ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെടുത്തി. "പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു." (ലൂക്കോസ് 23:46) അമ്മേ, ഞാൻ അമ്മയോട് എന്നെത്തന്നെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു, എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അമ്മയുടേതുമായി ഏകീകരിക്കാനും യേശുവിന് സമർപ്പിക്കാനും ഞാൻ അമ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ.