ഉണ്ണിയുടെ കാലുകളിൽ നിന്നും വീഴുന്ന പാദ രക്ഷ


തന്റെ ഭാവി കുരിശു മരണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മാലാഖമാരുടെ ദർശനം കണ്ട് ഭയന്ന ഉണ്ണീശോ തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. അവന്റെ വലത് കാൽ പരിഭ്രമത്തോടെ ഇടത് കണങ്കാലിന് ചുറ്റും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ വേദന ചിത്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, കലാകാരന് - വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിയതിനാൽ അവന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ചെരിപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പാദം കാണാൻ ഇത് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു - ദൈവം ആണെങ്കിലും അവനും മനുഷ്യനാണെന്നതിന്റെ അടയാളം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വീണ്ടെടുപ്പും അവന്റെ ശാശ്വതമായ അവകാശത്തിൽ "ഭക്ഷണം" ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണിത്.

തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ, യേശു മറിയത്തെ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും അമ്മയായി നിശ്ചയിച്ചു: "ഇതാ നിന്റെ അമ്മ" (യോഹന്നാൻ 19:27). മറിയം നമ്മെ ദത്തെടുത്തത് യേശുവിൻറെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കാനാണ്. അമ്മയെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും മേരി വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടണമെന്ന് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,. ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. തന്റെ ആത്മീയ മക്കളോടുള്ള മേരിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം സങ്കൽപ്പിക്കുക! സംരക്ഷണത്തിനായി തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്ന എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് മേരി.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഇപ്പോൾ മേരിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ, അതിൽ "ഇതാ നിന്റെ അമ്മ" എന്ന് അറിയൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ അമ്മയോട് പറയുക, അമ്മയുടെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

പ്രാർത്ഥന


നിത്യസഹായ മാതാവേ, ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണത ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പുത്രന്റെ ആഗ്രഹം അമ്മക്കറിയാം. ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ അമ്മയെക്കാൾ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവേ, അമ്മയുടെ പുത്രന്റെ കുരിശു മരണത്തിലും അങ്ങയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്മയായി നൽകി. അമ്മയെ നിത്യസഹായത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ അമ്മ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അമ്മയോട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അമ്മയുടെ മാതൃ പരിചരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമേ, ഒരു ദിവസം അങ്ങയോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. ആമേൻ.